Algemene Voorwaarden

1. Voorwoord

1.1 Door uzelf te registreren als gebruiker/lid van StreetGasm (hierna te noemen “lid”) en de Algemene voorwaarden te accepteren op de site, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden (hierna te noemen “AV”) waarbij u door registratie als lid een contractuele zakelijke verbintenis aangaat met StreetGasm en uzelf verplicht de contributie, na goedkeuring van uw aanvraag door StreetGasm, te betalen.

1.2 StreetGasm opereert onder diverse (merk)namen en/of URL’s te weten: StreetGasm.com, StreetGasm2000.com, SG2K, en tevens onder diverse subdomeinen en aliassen. Hierna te noemen de StreetGasm websites en merken.

2.Registratie

2.1 U kunt zich inschrijven op StreetGasm via de website onder voorbehoud van goedkeuring door onze directie. Indien u goed wordt gekeurd bent u lid. Als u door een StreetGasm ambassadeur wordt uitgenodigd dient u het gehele registratieproces in te vullen om u als lid te kunnen aanmelden. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar (12 maanden)tenzij bij het type lidmaatschap anders vermeld.
2.2 De betaling van de jaarcontributie die op de betaalpagina wordt genoemd is reeds vermeerderd met 21% BTW en volledig zakelijk en fiscaal aftrekbaar. De betaling van de jaarlijkse contributie na een succesvolle registratie is bindend. De betaling van uw jaarlijkse contributie geschiedt via afschrijving, facturatie, IDEAL, internet bankieren of overboeking. StreetGasm maakt gebruik van diverse betaalplatforms waaronder van Mollie B.V. gevestigd te Amsterdam. Meer informatie over Mollie B.V vindt u op www.mollie.nl

2.3 Na een succesvolle registratie en het accorderen van een lidmaatschap ontvangt het nieuwe lid een factuur op het door het lid aangegeven email adres en tevens in zijn inbox van StreetGasm.

2.4 De door de gebruiker verstrekte gegevens zullen door StreetGasm uitsluitend op het beveiligde deel van de website inzichtelijk worden gemaakt voor de andere leden, tenzij dit in strijd is met wettelijke bepalingen. StreetGasm behoudt zich het recht voor delen van informatie of gehele informatie te verwijderen die in strijd zijn met het hiervoor bepaalde zonder vooraf uitleg te geven aan de gebruiker.

2.5 De gebruiker accepteert en gaat akkoord met het feit dat het onmogelijk is voor StreetGasm om met de huidige technologie, een 100% service te garanderen m.b.t: onderhoud, veiligheidsaspecten en invloeden van buitenaf, zoals storingen in publieke netwerken, stroomstoringen, welke kunnen resulteren in het tijdelijk onderbreken van de StreetGasm service.

3. Garanties aangaande de registratie

3.1 De gebruiker is verplicht zich voorafgaande aan het gebruik van de services van de website te registreren.

3.2 De gebruiker garandeert en verklaart stellig dat alle door hem/haar verstrekte data accuraat is en compleet. De gebruiker dient wijzigingen onverwijld aan te geven zodat de gegevens accuraat en actueel blijven. Gebruiker verklaart en garandeert tevens dat

-gebruiker op moment van registratie (uitgezonderd de fan pack) 18 jaar en ouder is

3.3 Gebruiker dient bij registratie een login en wachtwoord te selecteren om gebuikt te kunnen maken van de StreetGasm websites. Gebruiker is verplicht login en wachtwoord te gebruiken om in te kunnen loggen op de website. Gebruiker is verplicht login en wachtwoord geheim te houden en niet te delen met derden. Het delen of verstrekken van login en wachtwoord aan een derde zal door StreetGasm worden beschouwd als fraude. Login en wachtwoord zullen telkens bij inloggen technisch door StreetGasm worden gecontroleerd. Tevens zal een log file worden aangelegd, zodat controleren met terugwerkende kracht mogelijk is. StreetGasm zal nimmer login en wachtwoord aan derden verstrekken.

3.4 Gebruiker is verplicht de correctheid van gegevens van de medegebruikers persoonlijk te controleren. Door een persoonlijke foto, de foto van de auto en alle invulvelden verplicht te stellen, tracht StreetGasm bij te dragen aan het herkenbaar maken van haar leden. StreetGasm kan echter geen garanties afgeven voor de juistheid van de door enige gebruikers verstrekte informatie.

4.Verplichting van de gebruiker

4.1 Gebruiker is verder verplicht: in zijn/haar profiel uitgebreide en niet misleidende achtergrond informatie te verstrekken. Dit geldt tevens voor het verstrekken van informatie aan andere gebruikers.

4.2 De StreetGasm software zal de foto’s automatisch aanpassen aan het juiste formaat. Gebruiker verklaart en garandeert dat het vertonen van zijn/haar foto op de website van StreetGasm wettelijk is toegestaan. Gebruiker zal uitsluitend zijn/haar eigen foto uploaden in zijn/haar profiel. Dit kunnen geen foto’s van andere bestaande of niet bestaande personen, dieren, beeltenissen, en dergelijke zijn.

4.3 Door het gebruik van de service en de websites van StreetGasm conformeert gebruiker dat hij/zij zich strikt houdt aan de wettelijke regelgeving, geen beledigende taal gericht aan onderlinge leden, bedrijven, StreetGasm of haar personeel zal uiten en geen pornografische content of enige andere content in strijd met de wetgever zal plaatsen of enige vorm van adverteren, promoten, aanbieden of distribueren van bovenstaande zal uitvoeren, op geen enkele wijze gebruikers zal spammen of email adressen zal trachten te verzamelen om te spammen, geen content zal gebruiken dat is beschermd door wet of regelgeving (o.a door: copyright, trademark, patenten of patent pending), zonder daartoe gerechtigd te zijn en niet goederen of diensten te adverteren, te promoten, aan te bieden of te distribueren die door wet of regelgeving zijn beschermd en zich onthoudt van het inzetten of promoten van piramide spellen of enige andere vorm van unfaire competitie, waaronder agressief commercieel acquireren en inclusief maar niet uitgesloten tot, o.a. kettingbrieven, multilevel marketing en/of vergelijkbare concepten/technieken.

5. De volgende acties door de gebruiker zijn ontoelaatbaar:

5.1 Enig gebruik van techniek, software, scripts, robots, crawlers of spiders in relatie tot het gebruik van de StreetGasm website is niet toegestaan. De gebruiker mag nadat hij/zij is ingelogd de software en interface van StreetGasm slechts gebruiken binnen de toelaatbare kaders zoals die door StreetGasm worden geleverd en noodzakelijk zijn voor het dagelijkse gebruik.

5.2 Alle content van StreetGasm is door copyright beschermd. Het overschrijven, kopiëren, aanpassen of doorzenden van enige content van StreetGasm is niet toegestaan.

5.3 Het zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van StreetGasm is distribueren of tentoonstellen van content, logo of beeltenissen van StreetGasm via printscreen of andere technieken is niet toegestaan.

5.4 SPAM, of e-mailbommen of enige andere actie van gebruiker die impact heeft op de prestatie van de StreetGasm websites zijn ontoelaatbaar. Alle hiervoor genoemde zaken zullen bij constatering door rechtsmaatregelen worden opgevolgd.

6. Veranderingen binnen de websites van StreetGasm

6.1 StreetGasm is een dynamische community. Derhalve houdt StreetGasm zich het recht voor haar content en service uit te breiden of te beperken, op ieder moment wenselijk en aan te passen op basis van de veranderingen in de markt.

7. Beëindiging lidmaatschap, verlenging, terugbetaling en vooruitbetaling en verhoging.

7.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar (12 maanden) tenzij anders vermeld. Gebruiker kan het lidmaatschap tot 1 maand (30 dagen) voor vervaldatum opzeggen zonder verdere opgave van reden. Opzegging kan geschieden via e-mail of getekende brief. Het lidmaatschap wordt indien deze niet tijdig word opgezegd automatisch jaarlijks met één jaar verlengd. Confirmatie van de opzegging zal aan het door gebruiker opgegeven e-mailadres worden verzonden.

7.2 Partijen kunnen de overeenkomst met wederzijds goedvinden opzeggen zonder enig terugbetaling verplichting van de contributie door StreetGasm. In de situatie dat StreetGasm verplicht is de overeenkomst eenzijdig te verbreken zal dit worden verbroken zonder verdere opgaaf van reden.

7.3 StreetGasm kan onmiddellijk het contract eenzijdig verbreken als: de gebruiker zich niet houdt aan de wetsregels en/of algemene voorwaarden van StreetGasm, de gebruiker zijn/haar contractuele verplichtingen verbreekt of de reputatie van de service welke StreetGasm biedt substantieel in gevaar wordt gebracht door gebruiker (als, bijvoorbeeld blijkt dat gebruiker zich anders heeft voorgedaan, valse naam, bedrijf of positie heeft gebruikt bij registratie, of betrokken blijkt te zijn bij (semi)criminele activiteiten of een criminele veroordeling blijkt te hebben die bekend is bij gebruikers van StreetGasm) of blijkt dat gebruiker login,- en wachtwoordgegevens, content en/of contact gegevens van StreetGasm beschikbaar stelt aan derden of mogelijke concurrenten, partijen of personen die gebruik willen maken van de content van StreetGasm zonder in het bezit te zijn van een geldige registratie en betaling van een StreetGasm lidmaatschap.

7.4 Indien gebruiker een van bovenstaande zaken genoemd in 7.3 overtreedt is StreetGasm gerechtigd om gebruiker te waarschuwen of gebruiker (tijdelijk of permanent) op non actief te zetten of de door gebruiker geplaatste content te verwijderen of gebruiker de volledige toegang te ontzeggen tot de websites van StreetGasm.

7.5 StreetGasm behoud zich het recht het lidmaatschap te kunnen verhogen. Dit dient minimaal 1 maand (30 dagen) voor de ingangs datum van deze verhoging per email aan de leden kenbaar gemaakt te worden.

8. Geen refund van reeds betaalde full lid lidmaatschap:

8.1 leden kunnen in beginsel geen refund eisen.

8.2 als StreetGasm besloten heeft eenzijdig de overeenkomst te verbreken op basis van bovenstaande punten heeft gebruiker geen recht op restitutie van de contributie.

8.3 Als StreetGasm besloten heeft de toegang te ontzeggen op basis van bovenstaande punten heeft gebruiker geen recht op restitutie van de contributie..

9.Verantwoordelijkheid voor persoonlijke/zakelijke gegevens en informatie

9.1 StreetGasm geeft geen enkele garantie of verklaring voor het accuraat zijn, de echtheid van data/content van gebruikers, of dat het een specifiek doel behelst. De data van gebruikers wordt vrijblijvend en onder verantwoordelijkheid van de gebruikers verstrekt of beschikbaar gesteld op hun persoonlijke deel van de website van StreetGasm.

9.2 Gelinkte externe kanalen aan StreetGasm zoals gelinkte websites zijn ook zelfstandig verantwoordelijk voor door hun verstrekte content.

9.3 Gebruiker kan activiteiten van gebruikers die niet volgens geldende wetsregels of algemene voorwaarden handelen melden aan StreetGasm door gebruik te maken van het contactformulier onder de button “Contact” in het menu.

10. Aansprakelijkheid

10.1 StreetGasm is slechts aansprakelijk voor aantoonbare nalatigheid, indien StreetGasm zich niet houdt aan haar basale verplichtingen die een gebruiker onder deze overeenkomst mag verwachten van StreetGasm. In geen geval is StreetGasm financieel aansprakelijk te stellen voor eventuele nalatigheid.

10.2 In de situatie dat een gebruiker StreetGasm aansprakelijk stelt zal StreetGasm beroep doen op haar bedrijfsverzekering en de zaak uit handen geven aan de gevolmachtigde verzekeraar. De verzekeraar zal met gebruiker verder afstemmen of er sprake kan zijn van het terugbetalen van reeds door gebruiker betaalde lidmaatschapskosten. Gebruiker kan nimmer een hoger bedrag claimen bij StreetGasm of haar verzekering dan het door gebruiker betaalde lidmaatschap na aftrek van reeds verlopen maanden.

10.3 De enige intentie die StreetGasm heeft is het bij elkaar brengen van leden /autoliefhebbers die zich via de website van StreetGasm hebben geregistreerd. Op geen enkele wijze zal StreetGasm participeren in enige communicatie tussen de gebruikers. Indien gebruikers onderling besluiten overeenkomsten met elkaar aan te gaan zal dit gebeuren zonder dat StreetGasm daar een actieve rol in speelt. Op geen enkele wijze zal StreetGasm aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de uitvoering van overeenkomsten die tussen gebruikers worden gesloten. StreetGasm geeft noch garanties of zekerheden af aan gebruikers voor het succesvol benaderen van een andere gebruiker via de website van StreetGasm. Verder kan StreetGasm op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet voldoen aan verplichtingen welke in deze overeenkomst zijn gesteld.

11.Schadeloosstelling

11.1 Gebruiker verklaart en garandeert dat alle content, data of informatie welke door gebruiker wordt verstrekt aan de website van StreetGasm vrij is van alle rechten.

11.2 Gebruiker stelt StreetGasm schadeloos voor alle voorkomende claims, acties, verliezen en liabilities, inclusief (juridische) kosten die resultaat zijn van nalatigheid door gebruiker en waaruit StreetGasm aansprakelijk wordt gesteld.

11.3 Als blijkt dat de content die door gebruiker is verstrekt enige rechten van derden overtreedt, zal gebruiker op eigen kosten zorgdragen dat StreetGasm de genoemde content alsnog mag gebruiken of StreetGasm zonder enige vorm van conflict toestaan genoemde content te verwijderen. In de situatie dat gebruiker wettelijke bepalingen of deze algemene voorwaarden overtreedt, tijdens het gebruik van de website van StreetGasm zal gebruiker afzien van negatieve uitingen en genoemde content onmiddellijk verwijderen, indien dit door StreetGasm wordt verzocht of geëist.

12.Bescherming van data

12.1 StreetGasm erkent dat persoonlijke data, content en informatie verstrekt door gebruiker uiterst belangrijk is voor gebruiker en StreetGasm zal derhalve genoemde data behandelen als vertrouwelijke informatie.

12.2 StreetGasm zal tevens voldoen aan de wettelijk gestelde eisen inzake het houden van persoonsgegevens.

13. Events

13.1 StreetGasm geeft haar leden minimaal 4 keer per jaar gratis toegang tot een StreetGasm georganiseerd dag evenement. Voor extra events/rally’s kan er toegangsgeld worden gerekend.

14.Conclusie

14.1 De overeenkomst behelst al hetgeen StreetGasm exclusief en contractueel aangaat met haar gebruikers. Er zijn derhalve geen separate mondelinge of geschreven overeenkomsten die in deze overeenkomst niet zijn uitgelegd en zijn overeengekomen.

14.2 StreetGasm houdt zich het recht voor op ieder moment deze algemene voorwaarden aan te passen, zonder opgave van reden, tenzij een aanpassing sterk onredelijk zou kunnen zijn voor gebruikers. StreetGasm zal in dat geval ruim van te voren de gebruikers kenbaar maken dat er veranderingen zullen plaatsvinden. Indien gebruiker niet binnen 2 weken reageert op de aanpassingen binnen de algemene voorwaarden, gaat StreetGasm ervan uit dat gebruiker de veranderingen reeds stilzwijgend heeft geaccepteerd.

14.3 Als er om wat voor reden dan ook blijkt dat een van de hiervoor genoemde punten niet legaal of uitvoerbaar blijkt te zijn, betekent dit dat alle andere hiervoor genoemde punten hun rechtsgeldigheid volledig bewaren en dus uitvoerbaar blijven. Partijen gaan nu reeds akkoord met het vervangen van een niet valide punt voor een valide punt dat het dichtst de uiteindelijke intentie van de bedoelde stelling benaderd.

14.4 Eventuele rechtzaken kunnen uitsluitend voor een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Deze algemene voorwaarden en de onderliggende contractuele waarde zullen uitsluitend door de Nederlandse geldende wetten worden bepaald en eventueel onder Nederlands recht worden berecht indien dit speelt. 

Word lid van StreetGasm